درجه بندی استحکام پیچ ها


پیچ ها بر اساس استحکام کششی درجه بندی شده و درجه بندی استحکام در سیستم متریک (Property Class ) نامیده می شود.نامگذاری درجه بندی استحکام پیچ های متریک توسط اعداد و به صورت زیر می باشند :عدد قبل از اعشار، معرف یک درصد حداقل استحکام کششی بر حسب مگاپاسکال (Mpa) و عدد بعد از اعشار، معرف ده برابر نسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل استحکام کششی می باشد.

به عنوان مثال در کلاس 4.6 عدد اول معرف یک صدم استحکام کششی برحسب مگاپاسکال (Mpa) (4=0.01*400) و عدد بعد از اعشار معرف ده برابر نسبت حداقل استحکام تسلیم به حداقل استحکام کششی می باشد، یعنی استحکام کششی ضربدر عدد بعد از اعشار تقسیم بر 10 برابر است با استحکام تسلیم : 400*6/10=240 Mpa

مقادیر استحکام نامی بوده و اعداد واقعی پس از انجام آزمون مشخص خواهد شد.

یادآوری :

استحکام تسلیم همواره بر حسب درصدی از استحکام کششی بیان می شود. به عبارت دیگر، با ضرب اعداد قبل و بعد از اعشار در هم و نیز در عدد ده، استحکام تسلیم به دست می آید، به عنوان مثال استحکام تسلیم پیچ 8.8 برابر است با 640 مگاپاسکال (640=8*8*10)

گرید تمامی پیچ ها با هر درجه استحکامی، باید روی سرپیچ به طور خوانا درج شود (معمولا به صورت برجسته)، اما این امر در مورد پیچ هایی که دارای گل پیچ حفره دار بوده و با آچار مخصوص (L شکل) محکم می شوند، لازم نیست. در این مورد، گرید پیچ های با گرید 8.8 و بالاتر ترجیحا در کناره سرپیچ یا روی آن درج می شود.


مقایسه تقریبی درجه بندی استحکام پیچ ها در سیستم متریک و اینچی در جدول زیر آمده است :


استحکام پیچ

البته اگر قطر اسمی پیچ ها کمتر از 5 میلی متر باشد، نیازی به درج گرید روی آن نیست. تقریبا برای پیچ های متریک در استاندارد ایزو 898, 10 نوع گرید مکانیکی مطابق شکل زیر تعریف می شود :

مقاومت پیچ

کلاس های مقاومتی پیچ های متریک


scroll