کلاس لقی یا محکم بودن پیچ ها


پیچ ها یا اینچی (Unified) هستند یا متریک (ISO)، و رزوه های پیچ ها براساس تلرانس ابعادی و میزان لقی، به کلاس ها یا دسته های متفاوتی تقسیم می شوند. در سیستم اینچی، سه دسته یا کلاس لقی1و2و3 تعریف میشوند که در آنها به ترتیب، میزان لقی کاهش یافته و میزان تلرانس ها، ظریف و دقیق تر می شود. بعد از ارقام بالا، حروف A و B می آید. A نشانگر رزوه خارجی پیچ و B نشانگر رزوه داخلی مهره است. بنابراین 6 دسته کلاس لقی در سیستم اینچی تعریف می شود که با عناوین زیر می باشند:

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

در مورد پیچ های متریک، نامگذاری کمی پیچیده تر است، به عنوان مثال 6g، 7g. که اولین رقم و حرف 6g، معرف لقی طول رزوه یا قطر موثر و دومین رقم و حرف 7g معرف لقی عمق رزوه یا همان قطر بزرگ می باشد.البته به دلیل اینکه پیچ و مهره همواره همراه هم هستند، کلاس آنها را با هم بیان می کنیم مثلا 5h/6h که عبارت قبل از اعشار مربوط به پیچ و بعدا از اعشار مربوط به مهره می باشد. جدول زیر سه کلاس لقی مختلف را نشان می دهد:


لقی پیچ


شکل زیر به طور شماتیک، تلرانس های ابعادی رزوه های داخلی و خارجی را نشان می دهد .


ترولانس

اگر حرف بعد از عدد، بزرگ باشد رزوه ها داخلی یا همان ماده هستند و اگر کوچک باشند، رزوه ها خارجی یا همان نر می باشند. اعداد مذکور می توانند از 3 تا 9 برای رزوه های خارجی و از 4 تا 8 برای رزوه های داخلی متغیر باشد. هرچه عدد بزرگتر باشد، میزان لقی بیشتر است. این تصور که هر رزوه ای که کلاس جذب و جفت (Tight) داشته باشد قوی تر است و تحمل بار بیشتری دارد، صحیح نمی باشد. لیکن هرچه کلاس رزوه به سمت محکم بودن (Tight) برود، مقاومت در برابر کچلی رزوه بیشتر می شود.


scroll