دلایل شکسته شدن پیچ


1-قدرت اتصال ناکافی (Insufficient Clamp Force) :


اگر بین هر کدام از اجزای اتصال فاصله بوده و یا پیش تنیدگی مناسب اعمال نشده باشد، نیروهای برشی، موجب آسیب می گردند. فاصله مذکور، در مقیاس میکروسکوپی است.

دلیل شکستن پیچ2-تنش بیش از حد در سطح تحمل کننده بار (Excessive Bearing Stress) :


اگر تنش اعمالی به سطح زیر گل پیچ یا مهره، بیش از حد تسلیم باشد، اجزای اتصال، در هم فرو رفته و نیروی پیش تنیدگی، کم می شود. گسیختگی معمولا در زیر گل پیچ و یا قسمت ابتدایی رزوه اتفاق می افتد.

دلیل شکستن پیچ3-هرز شدگی رزوه ها (Thread Stripping) :


وقتی نیروی برشی بیش از حد مجاز به رزوه ها وارد شود، عیب هرز شدگی اتفاق خواهد افتاد. همانگونه که استحکام و سختی مهره قدری بیشتر از پیچ است، مقاومت آن به هرزشدگی رزوه نیز بیشتر است بنابراین در اتصالات، چنانچه بیش از حد مجاز بار اعمال شود و یا خستگی اتفاق بیفتد، ابتدا پیچ شروع به هرز شدن می نماید. این عیب، تدریجی اتفاق می افتد یعنی هنگام مونتاژ، رزوه سالم به نظر می رسد ولی اولین رزوه ای که بار عرضی به آن وارد شده، شروع به تغییر شکل داده و نیرو را بعد از تسلیم به رزوه های مجاور منتقل می نماید. مکانیزم کچل شدگی، پیچیده بوده و خم شدن رزوه ها و اتساع مهره (جابجایی شعایی) نیز در آن دخیل است.

هرز شدن رزوه4-بار محوری بیش از حد (Axial Overloading) :


وقتی نیرویی بیش از حد، به اتصالی وارد می شود، پیچ باری را تحمل می کند که بیش از حد تسلیم آن است. پیچ به دو طریق دچار Necking یا گسیختگی می شود، در حالت اول: پیچ به طور مستقیم و با اعمال بار زیاد Fail (شکستگی) می کند که این حالت بعید است زیرا معمولا پیچ، سهم کوچکی از نیروهای وارده به اتصال را تحمل می کند، و در حالت دوم: وقتی بار برداشته شود، پیچ مجبور است قدری تغییر شکل پلاستیکی را به خود ببیند که موجب کاهش پیش تنیدگی و در نتیجه، لق شدگی میگردد.

دلیل شکستن پیچ5-خستگی (Fatigue) :


اگر بارهای دینامیک و سیکلی، به اتصالی اعمال شود و یا اتصال در معرض لرزش قرار گیرد، احتمال گسیختگی های ناشی از خستگی افزایش می یابد. بسیاری از Failure هایی (شکستگی هایی) که در اتصالات پیچی رخ می دهند از این گونه اند. یکی از راه های جلوگیری، می تواند کاهش قطر قسمت رزوه نشده (Shank) یا همان ساق پیچ باشد.

خستگی پیچ
scroll